MySQL Default Data Directory on Windows 7

The default data directory for MySQL in Windows 7 is: C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 5.1\data

No votes yet